Voor consumenten

Word ook OK CV Licentiehouder
En laat uw vakbekwaamheid zien

reactie OVI op nieuwe regelgeving voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen

27 februari 2018 13:59

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

 

 

Geachte dames en heren,

 

In deze brief geeft de Stichting OVI (Ok Voor Installaties) haar reactie op het voorstel tot Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

 

OVI is positief over het voorstel om te komen tot een wettelijke regeling voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Wij vinden de regeling een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van de installaties te verbeteren en het aantal ongelukken met koolmonoxide te verminderen.

 

Echter zijn wij van mening dat de regeling voor iedere installateur bereikbaar moet zijn, zowel in praktische als in financiële zin.

Certificeringsregeling

Een certificeringsregeling brengt vaak hoge kosten met zich mee. Voor kleine bedrijven en ZZP-ers is dit een groot punt van zorg. OVI benadrukt dat de administratieve lasten van de regeling zo laag mogelijk moet worden gehouden zodat ook kleine bedrijven in toegang kunnen behouden tot deze regeling.

 

De certificerende instellingen (CI) krijgen van de overheid ruimte om met elkaar te concurreren. Met het oog op praktische en financiële zijn wij hier voorstander van, zolang de schema’s dan wel uniform zijn, met permanente educatie, vakbekwaamheidseisen, aanwijzingsbeleid, outillage, rapportage en een praktijkgerichte steekproeven.

 

We missen de gasleidingen in de regeling. Deze vormen ook een veiligheidsrisico in gebouwen en is goed in de regeling te verwerken.

 

Binnen het installeren van gasttoestellen zijn verschillende disciplines:

  • het aanleggen van gasinstallaties in nieuwbouw
  • het aanleggen van gasinstallaties in bestaande bouw
  • het onderhouden van gasinstallaties
  • het repareren van gasinstallaties
  • werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoeren

Specifieke (deel)certificaten bieden voor de opdrachtgevers duidelijkheid en voor de installateur de mogelijkheid tot specialismen.

 

OVI heeft veel ervaring met een dergelijke regeling. Wij bieden u daarom ook de opgedane kennis uit de ervaringen aan om de regeling praktisch te houden.

 

Centrale database voor bedrijven, vakmensen en gastoestellen 

OVI pleit voor het behouden van bestaande systemen zoals het ‘Qbis-register’ als centrale database waarin bedrijven en vakmensen zijn opgenomen en ons landelijke register als database voor afgemelde gastoestellen. Wij bieden het landelijke OK CV register aan om gastoestellen in af te melden. Hierdoor worden eerdere investeringen vanuit de overheid en de branche weer benut en is een aansluiting op de praktijk kansrijk. De kosten voor de CI, installateurs en opdrachtgevers worden hiermee laag gehouden. Tevens is de keuzevrijheid voor installateurs in de toekomst groter bij het kiezen van een CI. In de bijlage treft u de startnotitie aan voor de uniforme registratie van gastoestellen om de gedachtegang om OK CV in te zetten bij het implementeren van de nieuwe regeling.

 

Vakmanschap

vakmensen die de werkzaamheden aan gastoestellen uitvoeren, moeten voldoen aan strengere vakbekwaamheidseisen. OVI is voorstander van het vakpaspoort welke door UNETO-VNI en OTIB wordt ontwikkeld. Hiermee kunnen werknemers hun vakbekwaamheid zichtbaar maken richting klanten. Dit vakpaspoort zou in de regeling opgenomen moeten worden.

 

In de Memorie van Toelichting is onduidelijkheid over de borging van vakbekwaamheids- en opleidingseisen. Klopt het dat de CI een grote vrijheid krijgen om die vast te stellen? Dit lijkt ons niet wenselijk vanwege de mogelijke onduidelijkheid en verschillen in de praktijk. Het is van belang om de voorstellen van UNETO-VNI over deze bekwaamheidseisen ook worden opgenomen in de ‘kwalificatiedossiers’ van de initiële beroepsopleidingen. Als laatste opmerking op dit onderdeel is dat wij niet duidelijk terugzien of één vakmens met de juiste vakbekwaamheid en opleidingen per bedrijf aangesteld moet worden, of dat iedere monteur  aan alle eisen moet voldoen.

Extra maatregelen

Regulier onderhoud

We missen in de aanpak een verplichting voor regulier onderhoud. De fabrikanten geven aan dat periodiek onderhoud noodzakelijk is, echter wordt dit niet door iedereen opgevolgd. Professionele opdrachtgevers onderhouden de installaties vaak periodiek. Echter uit onderzoek blijkt dat veel particulieren geen onderhoud laten uitvoeren volgens de voorschriften. Dit leidt tot grote risico’s voor bijvoorbeeld bij terugroepakties vanuit fabrikanten. Mede vanuit deze insteek pleiten we dan ook voor een centrale database voor gastoestellen.

 

Herkenbaarheid

De herkenbaarheid van gecertificeerde bedrijven is in de regeling geborgd. Gecertificeerde bedrijven zijn herkenbaar door het voorgeschreven beeldmerk en zijn terug te vinden via een online register.

 

Het beeldmerk van OK CV stelt OVI ter beschikking om te gebruiken als het herkenbare beeldmerk. Dit beeldmerk is in 2015 mede met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de ontwikkeld en met subsidie naar consumenten gecommuniceerd. Zo wordt het gemeenschapsgeld goed herbesteed en wordt het label waarin de overheid én de sector al jarenlang hebben geïnvesteerd verder ontwikkeld.

 

Communicatie

Alle opdrachtgevers die een niet-gecertificeerd installatiebedrijf of persoon inschakelen voor het plaatsen of onderhouden van een gasverbrandingstoestel zijn straks in overtreding. De overheid gaat een campagne houden om het verbod onder de aandacht van opdrachtgevers te brengen. Een jaarlijks terugkerende campagne zorgt ervoor dat iedere eigenaar van een gastoestel de noodzaak overbrengt om werkzaamheden te laten uitvoeren door een gecertificeerd installateur.

 

 

Tot slot

Nogmaals benadrukken wij de noodzaak voor een goede regeling om de veiligheid van gastoestellen te verbeteren. OVI stoot positief tegenover de door voorgestelde regeling. Met handig gebruik van bestaande initiatieven en efficiëntie van de CI is de regeling ook voor kleine installateurs en ZZP-ers uitvoerbaar. OVI stelt graag haar kennis van het voeren van een dergelijke regeling, de centrale database en het beeldmerk OK CV ter beschikking om de nieuwe regeling goed te kunnen implementeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Henk Sijbring

Voorzitter OVI